Actualitat

Alt contrast. Grandària lletra.

IVASS oferta 8 llocs d'administratiu i 1 auxiliar, 3 tècnics i 1 lloc d'auditor intern

13/07/2018

L'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), dependent de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, ha fet pública una oferta de 13 llocs de treball temporal per als Serveis Centrals de l'entitat i per al C.O. Marxalenes.

Dotze d'aquests llocs (1 auditor intern, 7 administratius, 1 auxiliar administratiu, i 3 tècnics) són a temps complet, mentre que el lloc d'administratiu per al Centre Ocupacional Marxalenes és de mitja jornada.

S'ofereix un lloc d'auditor intern, la durada del contracte s'estendrà fins a la cobertura reglamentària del lloc o fins a la seua amortització, les funcions seran, entre altres, elaborar les propostes de plans d'auditoria interna, promoure i verificar la implementació en l'ens de mesures, control pressupostari, verificar el bon funcionament dels sistemes i procediments d'execució del pressupost, dissenyar i supervisar sistemes de control, seguiment i compliment de plans, procediments i normativa d'financera, així com l'aplicació de mesures correctores, emissió d'informes i propostes de millora.

S'ofereixen tres llocs de tècnic mitjà de contractacions, econòmic-financer i RRHH, per un període de sis mesos cadascun i que tindran entre les seues funcions les de dissenyar, implantar i seguir els expedients i programes d'actuació de l'àrea a què estiguen adscrits, així com la seua execució, seguiment i avaluació, i coordinació amb la resta de l'equip multiprofessional.

D'altra banda, s'ofereixen sis llocs temporals d'administratiu per a les àrees de RRHH, Econòmica i Contractacions per un període de sis mesos. A més, un administratiu i un auxiliar administratiu per als Serveis centrals de l'entitat a València, i un administratiu, aquest a temps parcial, per al C.O. Marxalenes, tots ells a cobrir-fins a la incorporació del titular amb reserva de cada un d'aquests llocs.

Les bases per a la cobertura d'aquests llocs han estat publicades hui al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa les persones interessades han de presentar la sol·licitud en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV, en qualsevol dels registres d'entrada de l'entitat o per qualsevol dels procediments establerts en la normativa actual.

Així mateix, s'haurà de remetre còpia de la sol·licitud i de la documentació requerida, en format pdf amb una mida màxima de 3 megues per document, a l'adreça de correu electrònic: convocatorias_ivass@gva.es indicant en l'assumpte la denominació del lloc al qual es presenta. Aquest tràmit és d'obligat compliment per a formar part del procés de selecció.

Sistema de selecció i borsa

El procés de selecció constarà d'una primera fase per a la baremació de mèrits i una segona fase d'entrevista, que realitzaran només els candidats que hagen obtingut les vint-i-cinc majors puntuacions després de la baremació.

Un cop finalitzat el procés selectiu i amb caràcter extraordinari, es constituirà una borsa de treball provisional d'àmbit territorial autonòmic, si escau, per cobrir les necessitats de contractació temporal del personal de qualsevol de les categories convocades, amb els candidats i candidates que hagin superat la fase d'entrevista per ordre de puntuació.

Aquesta borsa tindrà caràcter excepcional i es farà servir per a cobrir necessitats urgents i inajornables mentre es constitueix la nova borsa d'ocupació temporal.