Tuteles

Alt contrast. Grandària lletra.

TUTELES

El Servici de Tuteles de l'IVASS s'encarrega de l'exercici de la tutela o curatela de les persones majors d'edat incapacitades legalment, així com de la seua defensa judicial quan ho determina l'autoritat judicial, adequant tot el sistema tutelar als mandats establits en la Convenció de Nova York de 13 de desembre de 2006.

 

La unitat està integrada per diferents professionals multidisciplinaris que estan a la disposició de la persona i béns la protecció dels quals ens ha sigut encomanada judicialment.

 

Així, l'IVASS vetla perquè les persones amb limitació de les seues facultats o freturoses de capacitat reben l'assistència necessària perquè gaudisquen dels seus drets plenament, amb l'objectiu d'aconseguir una millor qualitat de vida, afavorint la pluralitat i el respecte a la diferència.

 

Treballem amb una visió global i completa, exercitant les accions necessàries en defensa dels seus drets en les àrees social, econòmica i jurídica, prestant els següents serveis:

 

•   Exercir la tutela i curatela de les persones incapacitades.

•   Assumir la defensa judicial de presumptes incapaces.

•   Exercir les mesures que determine el Jutge com a protecció de la persona i/o béns de presumptes incapaços en situació de desemparament.

•   Realitzar les activitats encaminades a la integració i normalització dels seus tutelats.

•   Administrar els patrimonis de les persones que es troben sota la seua tutela.

•   Prestar informació, orientació i suport a tots aquells particulars i institucions que així ho sol·liciten en relació amb les matèries pròpies de la seua competència.

 

En aquests moments, l'IVASS ja exerceix, a través de les diferents figures d'incapacitació, protecció a 58 persones, en la seua majoria amb diversitat funcional intel·lectual, conforme les pautes i criteris exposats.

 

El Consell estudia, a través dels nou grups de treball de coordinació sociosanitària que es van engegar en 2015 per a abordar la creació d'un espai social i sanitari a la Comunitat Valenciana que responguera a les necessitats dels ciutadans, que l'IVASS siga l'organisme autonòmic que coordine l'atenció integral de les persones amb diversitat funcional o amb trastorn mental greu, la tutela del qual és exercida per la Generalitat.

 

El nou organisme vetlarà i coordinarà els recursos públics existents per a un exercici correcte dels càrrecs tutelars assignats a la Generalitat pels òrgans judicials respecte de persones majors d'edat i treballarà també per a potenciar la xarxa pública de recursos inclusius dirigits a la vida en comunitat.

 

L'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària es farà càrrec de les quasi 3.000 persones majors d'edat tutelades per la Generalitat que actualment hi ha a la Comunitat Valenciana.