Prevenció

Alt contrast. Grandària lletra.

Prevenció de riscos

La prevenció de riscos en el treball: una tasca de tots.

Des de l'IVASS es promou la integració de la prevenció de riscos en tots els llocs de treball de l'entitat.

Seguint les directrius de la Llei de prevenció, el punt de vista preventiu està present en tots els aspectes de l'entitat, des del començament mateix de qualsevol nou projecte.

Per a açò, com a política interna, les activitats preventives s'integren tant en el conjunt d'actuacions que es realitzen, com en les decisions que s'adapten referents als processos que es realitzen, l'organització del treball i les condicions laborals existents, tant estructurals dels llocs de treball, com a ambientals, sense oblidar els aspectes psicosocials.

D'altra banda, es promou també que les activitats preventives siguen assumides per tota l'escala jeràrquica des de la pròpia Adreça, la qual cosa implica tant l'assumpció de responsabilitats, com el compromís d'incloure-les en les accions que es realitzen o ordenen, o en les decisions que s'adopten.

Així mateix, aquesta entitat, posa a l'abast dels treballadors la formació i la informació necessària i els elements de protecció individual adequats al lloc de treball, per a prevenir els accidents i prendre les mesures necessàries per a evitar que aquests ocórreguen.


Per tot açò, l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària disposa d'una Política de Prevenció de Riscos Laborals basada en la millora contínua on s'arrepleguen aquests principis d'actuació.