Famílies

Alt contrast. Grandària lletra.

FAMÍLIES

 

- Servici d'Informació, Orientació i Suport a les famílies:

Des dels nostres centres s'atenen les necessitats i demandes de les famílies, facilitant els suports necessaris per a millorar la seua qualitat de vida i el benestar de cadascun dels seus membres, cobrint les necessitats derivades de la circumstància que un membre de la unitat familiar tinga una discapacitat.

Per això:

Facilitem a les famílies informació sobre recursos i mitjans disponibles, per a aconseguir un millor accés i aprofitament dels programes, servicis i ajudes existents.
Acompanyem a la família oferint assessorament per a la presa de decisions, la mobilització de recursos propis i de l'entorn, així com per a la resolució d'aquelles situacions que puguen resultar difícils d'afrontar per a l'usuari i la seua família.
Treballem per a conèixer la situació específica de cadascun de l'usuari i els seus familiars, amb la finalitat de recolzar-los en les diverses necessitats i demandes que plantegen, i en aquells moments en els quals els necessiten del suport d'un professional.
Establim una relació de suport i/o ajuda amb la família.


- Participació de les famílies:

Cada 6 mesos, en els nostres centres se celebren assemblees familiars, en les quals participen, al costat de l'Adreça i l'Equip Tècnic del centre, els familiars dels nostres usuaris.

Aquestes assemblees sorgeixen para:

Oferir informació general sobre el centre, en relació a:
Programacions i activitats que el centre ofereix conforme a la seua cartera de servicis.
Estat i gestió de les infraestructures i equipaments del centre.
Arreplegar totes aquelles propostes que puguen suposar una millora del funcionament i organització del centre o del benestar dels seus usuaris.
Arreplegar les queixes, peticions, suggeriments, així com les propostes d'interès general que els familiars vulguen transmetre en relació als seus familiars o sobre la gestió del centre.
Arreplegar tots aquells suggeriments que puguen resultar d'interès general.


- Servici de Transport:

Els centres IVASS ofereixen als seus usuaris un servici de transport, que els facilita el trasllat des del seu domicili fins al centre i viceversa, i que el seu objectiu és assegurar l'accés al centre, de forma adequada, a les persones que no poden utilitzar un altre tipus de transport.

Aquest servici ofereix la possibilitat de transport en vehicles adaptats, permetent l'accés al centre de les persones amb problemes de mobilitat o que siguen usuaris de cadires de rodes.Beneficiaris:

Usuaris de centres IVASS que sol·liciten transport.
- Accedir a l'IVASS:

Per a accedir als recursos de l'IVASS (Centres Ocupacionals, Centres de dia, Centres Residencials, Xarxa d'Habitatges), és necessari haver realitzat la sol·licitud del Reconeixement de la Situació de Dependència i del Dret a les Prestacions del Sistema.

Són les Direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives les que remeten els expedients a l'IVASS per a cobrir les vacants que puguen existir.

Sol·licitud de centres:
http://www.inclusio.gva.es/web/discapacitados/personas-con-discapacidad8f7- Altres enllaços d'interès:

Informació General sobre llei de dependència:
http://www.inclusio.gva.es/web/dependencia

Informació sobre diversitat funcional:
http://www.inclusio.gva.es/web/discapacitados