Famílies

Alt contrast. Grandària lletra.

FAMÍLIES

- Servei d' Informació,  Orientació i  Suport a les famílies:

Des dels nostres centres s'atenen les necessitats i demandes de les famílies, facilitant els suports necessaris per a millorar la seua qualitat de vida i el benestar de cadascun dels seus membres, cobrint les necessitats derivades de la circumstància que un membre de la unitat familiar tinga una discapacitat.

Per a això:

 • Facilitem a les famílies informació sobre recursos i mitjans disponibles, per a aconseguir un millor accés i aprofitament dels programes, serveis i ajudes existents.
 • Acompanyem a la família oferint assessorament per a la presa de decisions, la mobilització de recursos propis i de l'entorn, així com per a la resolució d'aquelles situacions que puguen resultar difícils d'afrontar per a la persona usuària i la seua família.
 • Treballem per a conéixer la situació específica de cadascun dels usuaris/àries i els seus familiars, amb la finalitat de donar-los suport en les diverses necessitats i demandes que plantegen, i en aquells moments en els quals necessiten del suport professional.
 • Establim una relació de suport i/o ajuda amb la família.

 

- Participació de les famílies:

Cada 6 mesos, en els nostres centres se celebren assemblees familiars, en les quals participen, al costat de la Direcció i l'Equip Tècnic del centre, familiars dels nostres usuaris/àries.

Aquestes assemblees sorgeixen per a:

 • Oferir informació general sobre el Centre, en relació a:
  • programacions i activitats que el centre ofereix conforme a la seua cartera de serveis.
  • estat i gestió de les infraestructures i equipaments del Centre.
 • Recollir totes aquelles propostes que puguen suposar una millora del funcionament i organització del Centre o del benestar de les seues persones usuàries.
 • Recollir les queixes, peticions, suggeriments, així com les propostes d'interés general que els familiars vulguen transmetre en relació als seus familiars o sobre la gestió del centre.
 • Recollir tots aquells suggeriments que puguen resultar d'interés general.

 

- Servei de Transport:

Els centres IVASS ofereixen als seus usuaris/àries un servei de transport, que els facilita el trasllat des del seu domicili fins al centre i viceversa, i l'objectiu del qual és assegurar l'accés al centre, de manera adequada, a les persones que no poden utilitzar un altre tipus de transport.

Este servei ofereix la possibilitat de transport en vehicles adaptats, permetent l'accés al centre de les persones amb problemes de mobilitat o que siguen usuàries de cadires de rodes.

Persones beneficiàries:

Usuaris/àries de centres IVASS que sol·liciten transport.

 • Accedir a IVASS:

Per a accedir als recursos de IVASS (Centres Ocupacionals, Centres de dia, Centres Residencials, Xarxa d'Habitatges), és necessari haver realitzat la sol·licitud del Reconeixement de la Situació de Dependència i del Dret a les Prestacions del Sistema. 

Són les Direccions Territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives les que remeten els expedients a IVASS per a cobrir les vacants  que puguen existir.

Sol·licitud de centres:
http://www.inclusio.gva.es/web/discapacitados/personas-con-discapacidad8f7

 

 • Altres enllaços d'interès:

Informació general sobre la llei de dependència:
http://www.inclusio.gva.es/web/dependencia

Informació sobre diversitat funcional:
http://www.inclusio.gva.es/web/discapacitados