Formació

Alt contrast. Grandària lletra.

Formació

Des de la Direcció de l'IVASS estem concienciats de la importància de la formació de tots els treballadors, considerant la formació com una inversió a curt, mitjà i llarg termini.

Per a açò, any rere any es realitza el  "Plan de Formació Específica" i el  "Plan de Formació en Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals", consensuat amb les 2 comissions de formació existents:

  • Comissió de formació Específica
  • Comissió de formació en Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals

Creiem en l'equip humà que compon tot l'IVASS, i la importància de la seua participació en cadascun dels projectes o objectius que es plantegen.

Per a açò, els últims mesos de cada exercici, es facilita a tots els treballadors un document denominat "Detección de Necessitats de Formació", on es plasmen les necessitats formatives que com a treballador considera necessàries per a l'adequat acompliment de les funcions pròpies del seu lloc de treball, també les necessitats de formació relatius als riscos derivats del seu lloc de treball, per a l'any pròxim.

 Els cursos formatius tenen una durada mínima de 4 hores, i de caràcter obligatori.

Desenvolupem la formació mitjançant un procediment de qualitat, perquè volem saber l'opinió del treballador sobre la formació realitzada i poder millorar aquells aspectes que siguen importants per als treballadors i el servei.

Aquest procés es realitza mitjançant el lliurament d'uns qüestionaris el mateix dia en què finalitza la formació i un altre qüestionari, als 3 mesos de finalitzar la formació.

Amb açò es mesura el grau de satisfacció de l'alumne i el grau d'aplicabilitat de la formació en el lloc de treball, respectivament.

També, des de l'adreça de cada centre i residència, o el responsable immediatament superior a la categoria professional que ha realitzat el curs ens indica des del seu punt de vista el grau d'aplicabilitat de la formació en el lloc de treball.

Tot açò aporta a l'organització una millora per mitjà de la capacitació, garantint un reciclatge permanent del personal, i una qualitat en el servei.