Funcions del SPRL

Alt contrast. Grandària lletra.

Funcions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Segons estableix l'art. 31.2 de LPRL: "Se entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint per a açò a l'empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats".
Per a açò, el Servei de prevenció duu a terme les següents funcions:

 • Promoure, amb caràcter general, la prevenció en l'empresa
 • El disseny i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals que permeta la integració de la prevenció en l'empresa.
 • Establir les necessitats formatives dels treballadors,
 • Realitzar activitats d'informació i formació a tots els nivells, i en les matèries pròpies de la seua àrea d'especialització.
 • Realitzar i vigilar el compliment i l'eficàcia del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball, documentant cadascun dels riscos existents.
 • Participar en la planificació de l'activitat preventiva i dirigir les actuacions a desenvolupar en casos d'emergència i primers auxilis.
 • Realitzar avaluacions de risc, fins i tot aquelles que per les seues característiques o el seu desenvolupament exigisca una interpretació o aplicació no mecànica, dels criteris d'avaluació.
 • La determinació de prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seua eficàcia.
 • Coordinar amb el Servei de Prevenció Alié la programació i planificació de la vigilància de la salut.
 • Mantenir un adequat control sobre el compliment de les obligacions respecte a la maquinària, instal·lacions, equips de treball i productes químics que l'empresa manege, així com sobre tota la documentació que referent a açò es genere.
 • Gestionar les accions necessàries per a garantir, si escau, la protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos, la protecció de maternitat i els treballadors menors.
 • Assessorar sobre les adequades característiques dels Equips de Protecció Individual establits per a cada lloc de treball, així com dels requeriments preventius dels materials, equips, etc.
 • Registrar les estadístiques de dades de sinistralitat laboral de l'empresa.
 • Finalment, haurà d'elaborar anualment i mantenir a la disposició de les Autoritats laborals i sanitàries competents la memòria i programació anual del servei de prevenció.