Política privacitat

Alt contrast. Grandària lletra.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Estimat/a Usuari/a,

La privacitat de les teues dades personals constitueix un objectiu prioritari per a nosaltres. A través d'aquesta Política de Privacitat informem els usuaris de la nostra web sobre la nostra política de protecció de les dades personals que es tracten o recapten a través d'aquesta, perquè aquests determinen, lliure i voluntàriament, si desitgen continuar usant la mateixa i les seues eines així com facilitar les dades personals que se'ls puguen requerir o que es puguen obtindre sobre els mateixos en ocasió del seu accés i ús d'aquesta web. Així mateix, s'informa sobre el tractament de les dades personals que es puguen facilitar a través de les seues diferents utilitats i eines així com personal, telefònica o electrònicament.

 

La mera navegació per la web pot implicar el tractament per part nostra de dades relatives a la navegació dels usuaris i, si escau, a la seua adreça IP, amb la finalitat de gestionar i optimitzar la web, millorar la seua navegabilitat, així com la seua adequada funcionalitat, operativitat, seguretat i integritat sobre la base de l'interés legítim en tot això.

 

Els continguts, serveis, eines i utilitats d'aquesta web s'hagen dirigits a persones físiques majors de 14 anys i jurídiques interessades en aquestes. En cas de menors de 14 anys, per a poder tractar les teues dades precisem que qualsevol sol·licitud l'efectuen els teus pares o tutors o, si escau, amb el seu consentiment, per al que poden contactar amb nosaltres en les adreces i telèfons recollits en la web. En cas de persones incapacitades, per a poder tractar les teues dades precisem que qualsevol sol·licitud l'efectuen tutors o representants legals, o si escau, amb el seu consentiment, per al que poden contactar amb nosaltres en les adreces i telèfons recollits en la web.

 

Les dades dels usuaris d'aquesta web i de les seues diferents opcions i eines són tractats amb la finalitat de gestionar les mateixes i la relació amb els usuaris, la seua navegació, les seues sol·licituds, el subministrament de continguts i, si escau, mantindre el contacte amb aquests. Les dades podran ser tractats i incorporats als fitxers de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS) amb les finalitats indicades per a atendre aquestes peticions i possibilitar la gestió de la relació i contacte amb els usuaris. Entenem que comptem ja amb el seu consentiment per a això des del moment en què ens facilite les seues dades personals via telefònica, electrònica o postal, així com per al registre i tractament dels mateixos i l'enviament/recepció de comunicacions informatives per part d'IVASS en relació amb els seus programes, activitats i serveis, sense perjudici de la informació particular que acompanye a cada formulari i opció de contacte o registre.

 

Les dades facilitades pels usuaris podran seran tractats per IVASS, les seues àrees, departaments i personal relacionat amb la gestió d'aquesta web i les seues utilitats.

 

L'usuari disposa d'informació específica sobre el tractament, finalitat i ús de les seues dades i, en general, de tots els esments preceptius requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en els diferents formularis i documents posats a la seua disposició en aquesta web o en altres mitjans en els quals es recapten.

 

Les dades personals que ens puga facilitar presencial, telefònica o electrònicament o en emplenar formularis de contacte, assistència en línia, subscripció o registre que siguen requerits o identificats com a “necessaris” o “d'emplenament obligatori” són necessaris per a atendre'l, gestionar les seues sol·licituds, subministrar una informació, contingut o servei sol·licitat i/o mantindre el contacte amb els usuaris, segons la seua naturalesa. Si no es faciliten les dades obligatòries que es requerisquen a l'usuari, no podrem gestionar les seues sol·licituds ni accedir a les opcions específiques que puguen haver-se posat a la seua disposició de registre, inscripció, servei o sol·licitud d'informació.

 

Les dades facilitades a través dels formularis posats a la seua disposició seran igualment tractats i podran incorporar-se als fitxers la titularitat dels quals i responsabilitat sobre el seu tractament l'ostenta IVASS amb la finalitat de gestionar les seues sol·licituds i mantindre el contacte. En qualsevol cas, l'emplenament dels formularis, la seua acceptació i enviament, confirma el seu consentiment i autorització per al registre i tractament de les seues dades, la seua inclusió en el fitxer precitat i l'enviament/recepció de comunicacions electròniques o postals per part d'IVASS de contingut informatiu relacionats amb la informació, continguts o serveis sol·licitats.

 

Les principals finalitats per al tractament de les dades dels usuaris són les indicades de manera general o específica en aquesta Política de Privacitat així com en formularis, cartelleria, acords i contractes posats a la seua disposició, especialment per a establir, mantindre i gestionar les relacions comercials, contractuals o precontractuals amb aquests, atendre les seues peticions i consultes i, si escau, per a l'enviament d'informació comercial, promocional o publicitària.

 

La base per al tractament de les seues dades, en funció dels diferents casos, serà la pròpia sol·licitud o consentiment dels usuaris, el manteniment de la relació precontractual o contractual establida amb aquests, l'atenció d'interessos legítims i, si escau, d'obligacions legals.

 

Les dades seran tractades i seran conservats durant els terminis legalment establits i mentre mantinguen la seua relació amb IVASS, sent suprimits una vegada expirada, a excepció d'aquells que legal o contractualment siga necessari conservar.

 

Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i només seran compartits amb terceres entidads o entitats quan la gestió de la seua sol·licitud, el subministrament de qualsevol informació, contingut o la prestació de qualsevol servei sol·licitat per l'usuari ho requerisca.

 

Les dades no seran tractats amb finalitats comercials.

 

En qualsevol moment podràs revocar qualsevol consentiment donat per al tractament de les teues dades, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el teu consentiment previ a la seua retirada, així com exercir, respecte de les teues dades personals, els drets reconeguts legalment, entre uns altres, els d'accés, rectificació, supressió i, si escau, limitació del tractament, portabilitat o oposició, mitjançant l'enviament de la teua sol·licitud escrita juntament amb una fotocòpia de la seua D.N.I. o qualsevol altre document equivalent que acredite la seua identitat, a l'adreça: Amadeu de Savoia, núm. 2, CP 46010 València (Espanya) o a través de l'adreça electrònica “privacidad_ivass@gva.es”. Tot això sense perjudici dels drets que t'assistisquen per a formular qualsevol reclamació en defensa dels seus drets i interessos davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Si desitges més informació sobre aquest tema, formular qualsevol sol·licitud o reclamació en aquesta matèria o contactar amb la nostra Delegada de Protecció de Dades, pots fer-ho a través de les direccions indicades.

Les dades que facilites podran ser comunicats i/o tractats per altres Conselleries, organismes dependents i tercers per a possibilitar el subministrament de les informacions, continguts, productes i/o serveis sol·licitats, així com per a possibilitar la gestió administrativa, operativa, informàtica, comercial, econòmica i fiscal de la web i IVASS. Així mateix, t'informem que els serveis de descàrregues i comunicacions telefòniques/electròniques comporten, inevitablement, operacions i procediments tècnics automatitzats d'interconnexió, trànsit i emmagatzematge, així com comunicacions, transferències i interconnexions amb tercers, especialment amb plataformes, xarxes i operadors, per la qual cosa si no estàs conforme amb tot això, et preguem que no uses aquesta plataforma i que t'abstingues d'utilitzar els serveis associats a aquesta.

IVASS es compromet al compliment de la seua obligació de confidencialitat i secret de les dades de caràcter personal i del seu haver de guardar-los, i adoptarà les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent a cada moment que permeten raonablement assegurar la seua protecció i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia. No obstant això, IVASS no pot garantir plenament la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat o de tercers, ja que cap mesura de seguretat que s'instal·le en l'actualitat és absolutament indestructible, per la qual cosa IVASS no serà responsable en cap cas de les incidències que puguen sorgir entorn de les dades personals quan es deriven d'un atac o accés no autoritzat als seus sistemes de tal forma que siga impossible detectar-ho pels sistemes de seguretat implantats, sense perjudici de la possible obligació de comunicació de l'esdeveniment patit a les autoritats competents.

               

Els usuaris es comprometen a mantindre les dades proporcionades a IVASS degudament actualitzats, sent responsables dels danys i perjudicis que IVASS i/o tercers pogueren patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades. IVASS quedarà exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la falta de veracitat i actualitat de la informació proporcionada, així com de qualsevol mal o perjudici que poguera patir l'usuari com a conseqüència de tot això. IVASS es reserva la facultat d'eliminar o destruir la informació facilitada per l'usuari que poguera obrar en els seus fitxers sense previ avís, especialment si detecta la falta de veracitat, exactitud o actualitat d'aquests.

 

La web pot contindre enllaços o referències a altres llocs web que no estan sota el nostre control i en les quals, per tant, no és aplicable la present política de protecció de dades. Li aconsellem llegir les indicacions que sobre aquest tema continga cada pàgina web que visite. Vosté passarà a ser l'únic responsable de les seues connexions amb tals pàgines.

 

La present política de privacitat podrà ser modificada en qualsevol moment per IVASS, especialment per a adequar-la a la legislació vigent a cada moment, codis corporatius o de conducta als quals es trobe adherida i instruccions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats en matèria de privacitat, per la qual cosa IVASS recomana als usuaris la consulta periòdica de la mateixa a fi de conéixer les modificacions que puguen afectar a aquesta, sense perjudici de la inclusió de nota informativa de tot això en aquesta web.

IMPORTANT: En cas que existiren diferències o contradiccions entre les versions de la plataforma publicades en altres idiomes, prevaldrà en tot cas la versió espanyola.

© IVASS - GENERALITAT VALENCIANA 2018 ALL RIGHTS RESERVED