Política privacitat

Alt contrast. Grandària lletra.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Estimat/a Usuari/a,

La privacitat de les seues dades personals i la transparència en el seu tractament constitueixen un objectiu prioritari de les nostres polítiques corporatives i un requeriment regulador.

A continuació, l'informem de la nostra Política de Privacitat que hem sintetitzat per apartats a fi de facilitar la seua lectura i comprensió.

 

Introducció

El present document recull la nostra Política de Privacitat elaborada en compliment de la normativa vigent, en el qual l'informem sobre les nostres polítiques corporatives generals de protecció de dades personals, així com sobre les nostres polítiques particulars que afecten a les persones usuàries dels nostres serveis, incloent dins dels mateixos el nostre lloc web (en endavant, indistintament, “el lloc web” o “el portal”) i els seus serveis, i això en relació amb les dades personals que es puguen tractar o recaptar dels mateixos a través o en relació amb el portal i els seus serveis, a fi de que els usuaris/es determinen, lliure i voluntàriament, si desitgen usar-los com el tractament de les dades que puguen facilitar o que es puguen recopilar en el seu marc.

La Política de Privacitat serà aplicable al tractament de les dades personals dels usuaris/es del nostre portal i els seus serveis, incloent tant les dades que faciliten els mateixos directament com aquells que puguen recopilar-se automàticament o que siguen proporcionats per tercers durant el subministrament de qualsevol informació o servei. Així mateix, poden aplicar-se termes i condicions addicionals en la seua interacció amb l'entitat, depenent dels serveis que puguen posar-se a cada moment a la disposició dels usuaris/es i que aquests sol·liciten i/o usen.

L'accés, ús i manteniment de la nostra web i els seus serveis comporta el tractament d'informació personal conforme a les finalitats informades en aquesta política.

La navegació o ús de la nostra web i els seus serveis, així com de les seues opcions, continguts i funcionalitats, comporta la seua conformitat amb els seus termes i condicions i la nostra Política de Privacitat. El subministrament de qualsevol informació requerida comporta l'acceptació del seu tractament de manera conseqüent amb la finalitat per a la qual va ser subministrada i la seua conformitat amb aquestes condicions i polítiques. De la mateixa manera, l'acceptació de les nostres condicions i polítiques a través de qualsevol de les opcions habilitades comporta l'íntegra acceptació i sense reserves de tots els seus termes i condicions.

Ha de llegir atentament la nostra política per a assegurar-se que la comprén íntegrament. Hem intentat incloure en la seua redacció tots els aspectes legalment requerits des d'un enfocament global i proteccionista, si bé, donada la seua extensió, en cas que li sorgisca alguna pregunta, pot contactar amb nosaltres directament en la direcció que hem habilitat a aquest efecte: dpd@gva.es. Si no està d'acord amb les nostres polítiques i condicions, li preguem que no utilitze aquest portal ni els seus serveis.

 

Responsable del tractament

El titular d'aquesta web i responsable del tractament de les dades personals dels seus usuaris i usuàries durant la navegació i ús de la mateixa i de qualsevol dels seus serveis, continguts i opcions és:

IVASS

Institut Valencià de Serveis Socials

Amadeu de Savoia, núm. 2

46010 València (Espanya)

NIF núm. Q-4601042-G

Email: occ_ivas@gva.es

Telèfon: 963869460

Fax: 963869500

Si desitja més informació en matèria de protecció de dades personals, pot dirigir-la directament a la nostra Delegada de Protecció de Dades a través de l'adreça postal indicada anteriorment o a través de l'adreça electrònica dpd@gva.es.

 

Dades tractades

Les dades que tractem durant la navegació i ús d'aquest portal i de qualsevol dels seus continguts, serveis i opcions són els propis de navegació, així com les seues dades de contacte com a nom, correu electrònic i telèfon per a poder gestionar les seues sol·licituds de contacte i informació, així com altres dades de contacte addicionals, data de naixement, dades curriculars, certificat de discapacitat o qualsevol altre addicional que resulte necessari recaptar en el marc de l'operativa i funcionalitat del portal o dels concrets serveis o utilitats que sol·licite.

Els camps assenyalats en formularis amb un asterisc (*) són obligatoris i la seua falta d'emplenament impossibilitarà atendre la seua sol·licitud. Les dades personals que facilite en emplenar formularis de contacte, assistència en línia, subscripció o registre que siguen requerits, així com els identificats de “emplenament obligatori” són necessaris per a atendre aquesta sol·licitud, subministrar o gestionar una informació, contingut, registre, inscripció o servei sol·licitat i/o mantindre el contacte de la persona usuària, segons la seua naturalesa.

Així mateix, l'informem que podem tractar les dades dels usuaris/es de la nostra web i els seus serveis a través de les nostres interaccions amb els mateixos i a través d'aquells. Les dades que podem recopilar sobre les seues interaccions, ús i experiències amb els nostres serveis depenen dels que utilitze i del context d'aquests.

Les dades tractades poden recaptar-se: a) Directament de la persona l'usuària, quan ens les proporciona en el marc del nostre portal i els seus serveis, ja siga personal, telefònica o electrònicament, per exemple quan els facilita en realitzar un registre, inscripció, emplenament d'un formulari de contacte o utilització de determinats serveis; b) Automàticament, a través de l'accés i ús que faça del nostre portal i serveis, i de les eines i utilitats de les quals disposen aquest; c) De tercers, en el seu cas.

La informació que recopilem i que podem tractar podria incloure, entre una altra, informació identificativa (com a nom d'usuari/a, adreça de correu electrònic i número de telèfon), informació acadèmica, curricular i professional, informació relativa al seu certificat de discapacitat relacionat amb aspectes laborals, informació tècnica i ubicació (com l'adreça IP, identificador del dispositiu, sistema operatiu, navegador, idioma o zona horària), informació de sol·licituds i ús en utilitzar els serveis, així com altres informacions que es puguen inferir d'una persona usuària de manera inherent o associada a tot això o que li identifique o puga associar-se a la mateixa de manera raonable.

Quan requerim dades personals a un usuari/a en el marc d'un servei sol·licitat per aquest, la persona pot negar-se a això, si bé, determinats serveis i utilitats posats a la seua disposició en el portal requereixen algunes dades personals per a la seua gestió i subministrament, per la qual cosa en aquests supòsits, si tria no facilitar les dades requerides per a proporcionar-li el servei o utilitat sol·licitada per part seua, és possible que no puguem gestionar la seua sol·licitud i/o subministrar-ho. Si el subministrament de dades personals és opcional i un usuari/a decideix no facilitar-los, els serveis, funcions i utilitats relacionades amb aquestes dades, per exemple, la personalització, és probable que no funcionen per a aquest.

Les dades que podem tractar durant la navegació i ús del nostre portal i de qualsevol dels seus continguts i opcions són els propis de navegació, així com, en funció dels seus serveis i opcions, altres dades addicionals com els enumerats anteriorment per a poder gestionar les seues sol·licituds, registres, comentaris, preguntes, assistència o suport.

Les dades personals de contacte que l'usuari/a facilite en emplenar formularis de contacte, registre o uns altres, seran els estrictament necessaris per a la seua gestió per part nostra, atendre la seua sol·licitud, subministrar una informació, contingut o servei sol·licitat i/o mantindre el contacte amb ell pels canals habilitats, segons la seua naturalesa.

Si la persona usuària ens facilita dades de tercers, ha de comptar amb el consentiment dels mateixos o autorització legal, eximint-nos de qualsevol responsabilitat derivada de tot això.

 

Finalitat del tractament

Les dades seran tractades, en funció de l'objecte pel qual siguen recaptats, amb la finalitat de gestionar i permetre a l'usuari/a l'adequada navegació i ús del portal i els seus serveis, gestionar i atendre les seues sol·licituds, gestionar i subministrar els serveis i continguts que demane, enviar la informació sol·licitada, conéixer i gestionar suggeriments, comentaris i reclamacions, així com gestionar les obligacions legals de l'entitat associades a tot això. Les dades de contacte que la persona usuària facilite seran utilitzats per a comunicar-se amb aquesta.

Així mateix, les dades recaptades seran tractats també per a atendre finalitats i interessos públics propis de l'entitat sense perjudici que puguen ser tractats en el marc del funcionament d'aquest portal per a atendre i gestionar els seus interessos legítims de manera d'acord amb els drets i preferències de l'usuari/a, que poden requerir el tractament de les seues dades per a la comunicació amb aquest, respondre a les seues consultes i suggeriments, proporcionar-li informació, conéixer millor les seues necessitats, interessos, usos i preferències, millorar i personalitzar la seua experiència, autenticar als usuaris/es (en el seu cas), analitzar el nostre rendiment, desenvolupar la nostra capacitat de treball, desenvolupar, entregar i millorar els nostres serveis, realitzar estadístiques i estudis, innovar i investigar, administrar i personalitzar la informació, reporte d'errors i defectes funcionals, finalitats de seguretat així com finalitats internes, com a auditoria i anàlisi de dades.

 

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades de l'usuari/a la constitueix l'exercici de funcions, competències i/o poders públics o la realització d'actuacions d'interés públic per part de l'entitat, l'atenció i gestió de les sol·licituds de l'usuari/a, el compliment dels nostres compromisos i obligacions, l'adequada gestió i manteniment de la relació i contacte, permetre l'ús del portal, els seus serveis, utilitats, opcions i eines, així com subministrar les informacions i serveis que l'usuari demande conforme a les seues pròpies sol·licituds.

Així mateix, podem tractar les dades de l'usuari/a sobre la base dels consentiments particulars que ell mateixa puga atorgar respecte de determinats serveis, així com quan siga necessari, per a complir obligacions legals i, en el seu cas, atendre els nostres interessos legítims si fer-ho és conforme amb els seus drets i adequats al context com, per exemple, proporcionar serveis i experiències satisfactòries als nostres usuaris/es i les seues necessitats, millorar de manera contínua els mateixos, monitorar el seu acompliment i funcionalitat, reportar i corregir errors, realitzar anàlisis internes de la nostra activitat, evitar usos indeguts, seguretat o el nostre propi interés públic. Només tractem dades personals en els casos en els quals tinguem una base jurídica per a això.

La base legal per a remetre qualsevol comunicació de contingut informatiu a usuaris/es la constitueix la gestió de les nostres pròpies funcions, competències i interessos públics, així com la seua pròpia sol·licitud.

 

Duració del tractament

Les dades seran tractades i conservades durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per a les quals van ser recollits llevat que l'usuari/a sol·licite la seua supressió, la limitació del seu tractament, la seua portabilitat o s'opose al seu tractament i siga legalment procedent i legítim, a excepció d'aquells que siguen necessaris conservar durant terminis més extensos legalment previstos, a fi d'atendre qualsevol obligació o responsabilitat legal. En el cas que les seues dades s'utilitzen per a més d'una finalitat els terminis de la qual siguen diferents, guardarem les seues dades aplicant el termini de conservació més llarg. Les dades d'usuari/a que es donen d'alta o subscriguen en serveis d'informació, alertes i/o notícies que puguen habilitar-se en el lloc web seran tractats fins que la persona sol·licite la seua baixa en aquests. Revisem periòdicament les dades personals que conservem per a determinar si resulta apropiat mantindre la seua conservació.

 

Menors i incapacitat

Aquest portal, els seus continguts, serveis i utilitats s'hagen dirigits i orientats a persones majors d'edat, que han de tindre la capacitat legal necessària per al seu ús. La sol·licitud, registre o subscripció a qualsevol servei haurà de ser efectuada per persones amb capacitat legal per a això.

No tractem conscientment dades de menors d'edat. Si tenim coneixement que s'han facilitat o recopilat dades personals d'un usuari/a menor d'aquesta edat en els nostres serveis o a través d'ells, prendrem les mesures oportunes per a eliminar-los com més prompte millor, reservant-nos la facultat de suspendre o finalitzar els serveis i ús dels mateixos que poguera estar realitzant. Els pares, mares o persones tutors d'un menor d'edat que siga usuari/a de qualsevol dels nostres serveis o aplicacions, poden contactar amb l'entitat a través de l'adreça dpd@gva.es per a la interrupció dels serveis que utilitze i la supressió de les seues dades.

L'entitat no és responsable dels actes que duguen a terme persones sense la necessària capacitat legal o alterant o ocultant les seues condicions que li incapaciten per a dur a terme aquests actes.

 

Comunicació de dades

Les dades personals no seran comunicats a tercers excepte en els supòsits legalment previstos o informats en aquest portal, o quan l'usuari/a l'autoritze o siga necessari per a la gestió de qualsevol sol·licitud, subministrament de qualsevol informació o contingut, prestació de qualsevol servei, gestió de funcions, competències públiques i poders públics, realització d'actuacions en interés públic i/o per a l'operativa del propi lloc web, les seues opcions, serveis, utilitats i/o funcionalitats. L'entitat no utilitzarà en cap cas les dades amb finalitats comercials o publicitaris.

Les dades podran ser comunicats i/o tractats per altres Conselleries, Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana, organismes dependents i tercers per a possibilitar el subministrament de les informacions, continguts i/o serveis que l'usuari/a sol·licite i per a possibilitar la gestió administrativa, operativa, tècnica i informàtica del portal i els seus serveis, la qual cosa inclou als nostres proveïdors de serveis relacionats amb el portal que comporten el tractament de dades en el marc de la seua prestació com, per exemple, serveis d'allotjament o manteniment. Aquests proveïdors de serveis no estan autoritzats per l'entitat per a usar o divulgar les dades, només tenen autorització per a tractar les dades per compte nostre en el marc dels seus serveis i amb aquesta exclusiva finalitat, i els exigim que adopten mesures de confidencialitat i de seguretat raonables i adequades.

Així mateix, la persona usuària ha de ser conscient que els serveis de descàrregues i comunicacions telefòniques/electròniques comporten, inevitablement, operacions i procediments tècnics automatitzats d'interconnexió, trànsit i emmagatzematge, així com comunicacions, transferències i interconnexions amb tercers, especialment amb plataformes, xarxes i operadors que comporten el tractament de dades d'emissor i receptor.

En determinades circumstàncies en les quals resulte necessari, l'entitat podria comunicar dades o permetre l'accés als mateixos al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, als Jutges i Tribunals, al Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes, a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com a altres destinataris als quals haja de realitzar-se obligatòriament una comunicació de dades conforme al marc legal vigent.

L'entitat també podrà comunicar les dades personals de l'usuari/a a les Plataformes d'Intermediació de l'Administració Pública per a la consulta i verificació de dades, en compliment del que s'estableix en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, que recull com a dret de tot ciutadà/na, el que aquest no haja d'aportar cap dada o document que obre en poder de l'Administració Pública.

En relació amb les dades personals que puguen publicar-se en el portal, informem que aquestes dades formen part d'una o diverses activitats de tractament responsabilitat de l'entitat, la base jurídica de la qual se sustenta en el compliment de les obligacions legals així com missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la mateixa o, en el seu cas, amb el previ consentiment informat de les persones interessades i, per tant, aquestes dades personals no poden ser lliurement tractats i reproduïts per tercers, ni tan sols encara que es faça referència a l'origen d'aquests, llevat que el tractament s'empare en alguna base jurídica de tractament i finalitat lícits, de conformitat amb el que s'estableix en la legislació vigent.

Les dades personals que podrien publicar-se en el portal podrien consistir, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, en qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables, com poden ser el nom, cognoms, imatges i documents audiovisuals d'esdeveniments celebrats i/o en els quals ha sigut part l'entitat o algun dels seus centres, organigrames, dades de contacte, llistats de càrrecs públics o uns altres. En cap moment s'ha de considerar que el portal és una font accessible al públic de la qual es puga fer una lliure disposició de les dades personals, informacions i continguts relacionats amb aquests.

El lloc web pot contindre enllaços a informació, continguts, serveis, llocs web i aplicacions operades per tercers subjectes a les seues pròpies polítiques de privacitat, que són alienes a les de l'entitat, que no gestionem ni controlem i que l'usuari/a ha de consultar abans de sol·licitar els mateixos. Recomanem llegir les polítiques de privacitat d'aquests llocs web de tercers abans de navegar pels mateixos i facilitar les seues dades. L'entitat no es responsabilitza dels actes o accions dels esmentats tercers en relació amb l'ús que efectue de les dades personals de l'usuari/a ni per qualsevol altre concepte.

 

Mesures de seguretat

L'entitat es compromet al compliment de la seua obligació de confidencialitat i secret de les dades de caràcter personal que tracte, i adopta les mesures de seguretat exigides per la legislació en matèria de privacitat a fi d'assegurar raonablement la seua protecció i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. No obstant això, l'entitat no pot garantir plenament la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat o de tercers, ja que cap mesura de seguretat que s'instal·le en l'actualitat és absolutament indestructible, per la qual cosa l'entitat no serà responsable en cap cas de les incidències que puguen sorgir entorn de les dades personals quan es deriven d'un atac o accés no autoritzat als seus sistemes de tal forma que siga impossible detectar-ho pels sistemes de seguretat implantats, sense perjudici de la possible obligació de comunicació de l'esdeveniment patit a les autoritats competents i persones usuàries afectades.

 

Drets de la persona usuària

Si la legitimació per a tractar les dades d'una persona es basa estrictament en el consentiment d'aquesta, aquesta pot revocar, en qualsevol moment que ho desitge i en els termes legalment establits, qualsevol consentiment particular que li haja sigut requerit i atorgat per part seua, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seua retirada.

L'usuari/a del portal pot exercir els drets legalment reconeguts per la legislació vigent respecte de les seues dades personals, entre altres, els d'accés, rectificació i, en el seu cas, supressió, portabilitat, limitació del tractament, dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades personals o oposició, mitjançant la seua sol·licitud escrita juntament amb una còpia del seu DNI o qualsevol altre document que acredite la seua identitat a Amadeu de Savoia, núm. 2, CP 46010 València (Espanya) o a través de l'adreça electrònica dpd@gva.es. Si desitja més informació sobre aquest tema, formular qualsevol sol·licitud o reclamació en aquesta matèria o contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, pot fer-lo a través de les següents adreces:

 

Delegada de Protecció de Dades IVASS

Amadeu de Savoia, 2

46010 València (Espanya)

Adreça de correu electrònic: dpd@gva.es

Delegat de Protecció de Dades GVA

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Passeig de l'Albereda, 16

46010 València (Espanya)

Adreça de correu electrònic: dpd@gva.es

 

L'exercici dels drets és personalíssim i requerirà la identificació inequívoca de la persona interessa mitjançant l'aportació del seu DNI o document vàlid que acredite la seua identitat i, si escau, de la persona que ostente la seua representació.

L'entitat vela igualment pel compliment de manera periòdica a les seues obligacions de publicitat activa derivades de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com a la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i atendrà l'exercici del dret d'accés a informació quan calga, prèvia ponderació prou raonada de l'interés públic en la divulgació de la informació i els drets de la persona interessada les dades de la qual apareguen en la informació sol·licitada.

La persona usuària no serà discriminada en cap cas per l'exercici de qualsevol dels seus drets que li reconega la normativa vigent.

La sol·licitud d'exercici de qualsevol dret serà gestionada de manera immediata i haurà de ser resolta en el termini màxim d'un mes des que es facilite la informació necessària per a això, ja siga una decisió estimatòria o desestimatòria de la sol·licitud.

Tutela de drets i dret de reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Qualsevol persona interessada disposa del dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en particular, quan una persona usuària del portal considere que no han sigut atesos els drets que li assisteixen en relació amb les seues dades personals per part de l'entitat. L'interessat/a podrà contactar amb la mateixa a través de la seua seu electrònica https://www.aepd.es així com a través d'adreça postal situada en C/ Jorge Juan, 6, CP 28001 Madrid (Espanya) i/o el seu telèfon de contacte (+34) 912 663 517.

No obstant això, l'usuari/a pot dirigir-se i contactar directament, amb caràcter voluntari i previ a la presentació de qualsevol reclamació davant l'AEPD, al nostre Delegat de Protecció de Dades en les direccions indicades anteriorment.

 

Compromisos de la persona usuària

Ha de mantindre les dades facilitades degudament actualitzades, sent responsable dels danys i perjudicis que l'entitat i/o tercers pogueren patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades. L'entitat queda exonerada de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la falta de veracitat i actualitat de la informació proporcionada, així com de qualsevol mal o perjudici que l'usuari/a poguera patir com a conseqüència de tot això. L'entitat es reserva la facultat d'eliminar o destruir la informació facilitada per l'usuari/a que poguera obrar en els seus fitxers sense previ avís, especialment si detecta la falta de veracitat, exactitud o actualitat d'aquests.

 

Cookies

Veure Política de Cookies

 

Transferències internacionals de dades

No realitzem transferències internacionals de dades. Les dades són tractades en els nostres servidors a Europa i, en cas que es poguera efectuar qualsevol tractament en endavant fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), es durà a terme de conformitat amb el marc legal europeu vigent i mitjançant mecanismes de transferència autoritzats per aquest.

 

Consultes, sol·licituds i reclamacions

Si té qualsevol dubte, desitja efectuar qualsevol sol·licitud o formular qualsevol reclamació pot contactar amb l'entitat i el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de les direccions anteriorment indicades.

 

Actualització

La present política de privacitat podrà ser actualitzada periòdicament o modificada en endavant, especialment per a adequar-la a la legislació vigent a cada moment, codis corporatius o de conducta als quals ens adherim, instruccions, guies i resolucions de les autoritats nacionals i europees en matèria de privacitat o canvis en les nostres polítiques i pràctiques, per la qual cosa recomanem als usuaris/es del portal la consulta periòdica d'aquesta, a fi de conéixer les modificacions que puguen produir-se, sense perjudici dels avisos que puguem publicar sobre aquest tema.

 

IMPORTANT: En cas que existiren diferències o contradiccions entre les versions d'aquesta política publicades i/o traduïdes a altres idiomes, prevaldrà en tot cas la versió espanyola.

 

© IVASS - GENERALITAT VALENCIANA 2022 TOTS ELS DRETS RESERVATS