El nostre compromís

Alt contrast. Grandària lletra.

El nostre compromís

Tota la plantilla que formem part d'IVASS compartim els següents valors. 

La família és considerada el marc bàsic i fonamental d'inclusió i de referència de la persona amb diversitat funcional. Entitat i família han d'exercir una labor activa d'ajuda mútua. 

Dins d'este context, els deures del personal professional cap a la família de la persona amb diversitat funcional, són principalment:

- Oferir un tracte digne, respectuós i igualitari. 
- Donar una informació clara i adequada sobre la persona amb discapacitat, en un clima decolaboración i confidencialitat. 

El/la professional, a fi de sol·licitar, impulsar i millorar la participació de la família en el desenrotllament integral de la persona amb discapacitat, haurà d'oferir suport perquè esta puga:

- Proporcionar-li un tracte digne.
- Protegir i garantir la seua intimitat.
- Respectar i potenciar la seua autodeterminació.
- Afavorir el seu accés a un oci i ús de la comunitat d'acord amb la seua edat i interessos, que garantisca la plena inclusió i participació activa en la societat en què viu.


També, és important definir els deures del i de la professional cap als seus companys/es i l'organització, són: 

El/la professional, en la seua tasca d'atenció a la persona amb discapacitat, com a part d'un col·lectiu, té uns deures cap als seus companys/es i cap a la institució en què desenrotlla la seua activitat:

- Entendre la seua labor i la dels seus companys/es com un servici a la comunitat, centrat en la persona amb discapacitat i la seua família, amb el fi últim de millorar la qualitat de vida d'ambdós. 
- Respectar la identitat de la institució i tractar d'integrar en la seua activitat els valors que caracteritzen l'estil de l'IVASS.
- Mantindre una actitud de lleialtat cap al servici i els seus companys/es, la qual cosa exigirà, entre altres coses, que les possibles divergències i crítiques s'enfoquen i es canalitzen de manera constructiva. 

Fer un ús responsable de la informació, protegint la confidencialitat de les dades i observant les normes i lleis vigents respecte d'això.

- Participar activament en les accions formatives considerades necessàries per a l'exercici de la seua activitat, promovent la seua qualificació i professionalitat. 

IVASS es preocupa per l'aplicació de la normativa legal, per això incorpora en el seu codi ètic, la revisió de la normativa legalment aplicable, a més dels principis següents: 

- Fomentar el desenrotllament, formació i prevenció dels equips professionals com a millora contínua en el dia. 
- Realitzar un exercici professional, ètic i responsable de la nostra activitat. 
- Recolzar i respectar la protecció dels drets humans fonamentals. 
- Recolzar l'eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat baix coacció.

Promoure la integració de la prevenció de riscos en tots els llocs de treball de l'entitat. 

- Respectar a les persones i complir la normativa aplicable com a pressupost de la qualitat dels nostres servicis. Treball a través de la gestió per processos. 
- Òmplic d'obligacions bàsiques per a l'elaboració del Calendari laboral i festius. 
- Compliments d'acord amb l'art. 34.6 del T.R.E.T. l'empresa elaborarà anualment un calendari laboral, havent d'exposar-se un exemplar del mateix en un lloc visible de cada centre de treball. 
- Polítiques de seguretat de la informació i de les dades personals.