Òrgans de direcció

Alt contrast. Grandària lletra.

 

La Presidència

La Presidència de l'entitat, que al seu torn ho serà del Consell de Direcció, correspondrà a la persona titular de la Conselleria competent en matèria de servicis socials i acció social.

 1. Ostentar la representació de l'entitat.
 2. Exercir l'alta adreça i govern de l'entitat.
 3. Conferir i revocar poders generals i especials a persones determinades, tant físiques com a jurídiques, públiques o privades, per als assumptes en què fos necessari el seu atorgament.
 4. Exercir les facultats com a òrgan de contractació de l'entitat, sense perjudici de les preceptives autoritzacions i el deure subministre d'informació, prevists en la normativa vigent.
 5. Coordinar les línies generals de funcionament de l'entitat.
 6. Convocar, fixar l'ordre del dia, presidir i moderar les sessions del Consell de Direcció.
 7. Autoritzar amb la seua signatura, juntament amb la persona que ostente la Secretaria, les actes aprovades de les sessions del Consell de Direcció i la certificació dels acords o extrems continguts en les Actes.
 8. Recaptar, si ho estima oportú, el semblar del Consell de Direcció sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'entitat i el seu funcionament.
 9. Aprovar les convocatòries d'ajudes, subvencions i beques.
 10. La resolució de les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral.
 11. La resolució de les reclamacions formulades en matèria de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.
 12. En general, i de la forma més àmplia possible, exercir totes aquelles atribucions que possibiliten el millor desenvolupament de les finalitats de l'entitat.

En tot cas, correspon al titular de la Presidència l'exercici de les potestats administratives que l'entitat tinga atribuïdes, sense perjudici de les quals corresponguen a la persona titular de la Secretaria del Consell de Direcció. En els supòsits de vacant, absència, malaltia o impediment legítim, suplirà al titular de la Presidència la persona que designe el Consell de Direcció d'entre els seus membres i, en defecte d'açò, el vocal de major edat. La Presidència podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades atribucions en la Vicepresidència del Consell de Direcció.

El Consell de Direcció

Composició

 1. El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat de govern i control de l'entitat.
 2. Estarà integrat per:
  1. El/la President/al fet que serà la persona titular de la Presidència de l'entitat
  2. El/la Vicepresident/al fet que serà la persona titular de la Secretaria Autonòmica competent en matèria de serveis socials i acció social.
  3. Els vocals següents:
   1.  El/la Sotssecretari/a de la Conselleria amb competències en matèria d'acció social.
   2.  El/la directora/a General competent en matèria de persones amb discapacitat.
   3. El/la director/a General competent en matèria d'acció social i majors.
   4.  Una persona en representació de la Conselleria amb competències en matèria de Sector Públic Empresarial, designat/a per el seu titular, i amb rang mínim de director/a General.
   5. Un/a representant de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, designat/a per el seu titular, i amb rang mínim de director/a General.
  4. El/la Secretari/a: que serà la persona titular de la Direcció general de l'entitat i s'abstindrà del seu dret a vot en aquells temes en els quals es valore la seua gestió.
 3. A les reunions del Consell de Direcció assistirà, en tasques d'assessorament jurídic, amb veu, però sense vot, un/a representant de l'Advocacia de la Generalitat i, si escau, un/a representant amb veu i sense vot que designe la Corporació Pública Empresarial Valenciana. Així mateix, el/la President/a de el Consell de Direcció podrà convidar al/a l'auditor/a intern/a de l'entitat i a qualsevol persona que tinga relació amb els assumptes a tractar en les reunions del Consell a participar, amb veu i sense vot, en les mateixes.

Competències

Al Consell de Direcció li correspon exercir quantes facultats i poders, en general, siguen precisos per al compliment de les seues finalitats.

En particular, se li atribueixen les següents competències:

 1. Definir les directrius generals i les línies d'actuació de l'entitat.
 2. Aprovar, a proposta de la Direcció general, el pla anual d'activitats de l'entitat, així com les modificacions d'est.
 3. Aprovar, a proposta de la Direcció general, i elevar a la seua Conselleria d'adscripció, l'avantprojecte de pressupost.
 4. Aprovar els estats d'execució del pressupost, la memòria i els comptes anuals de l'entitat.
 5. Aprovar, a proposta de la Direcció general, l'organització funcional i les directrius bàsiques en matèria de recursos humans de l'entitat, incloent l'aprovació de les relacions de llocs de treball i el règim de retribució del personal propi de l'entitat, dins de les limitacions legals i pressupostàries, en particular de les previstes en els articles 18 a 20 del Decrete Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Econòmic financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional i sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Generalitat.
 6. Determinar anualment, a proposta de la Direcció general, les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que han de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés, per a la seua inclusió en la corresponent oferta d'ocupació pública.
 7. L'aprovació de les convocatòries de proves d'admissió per a la selecció del personal propi al servei de l'entitat i les de provisió dels llocs de treball de la mateixa.
 8. L'aprovació, regulació i desenvolupament de l'organigrama i de l'organització interna de l'entitat a partir del present reglament.
 9. L'aprovació de les propostes de col·laboració públic privada, que hauran de ser posades en coneixement de la Secretaria Autonòmica amb competència en matèria de Sector Públic Empresarial.
 10. Prendre raó de tots els contractes laborals subscrits des de la celebració de l'últim Consell, així com autoritzar, amb caràcter previ, els contractes laborals d'alta adreça que, si escau, es vagen a celebrar per l'entitat.

Règim jurídic

 1. El Consell de Direcció es reunirà, en sessió ordinària, com a mínim, cada tres mesos. La convocatòria la realitzarà el/la President/a, mitjançant qualsevol mitjà del que quede constància de la seua recepció, fent constar l'ordre del dia i almenys amb tres dies d'antelació, excepte en casos d'urgència benvolguda per el/la President/a. La convocatòria urgent haurà de ser notificada amb almenys 24 hores d'antelació, sent necessària que aquesta urgència siga ratificada a l'inici de la sessió per majoria dels membres. El Consell es reunirà de forma extraordinària quan el/la President/ a ho considere justificat o quan ho demanen, almenys, un terç dels membres del mateix.
 2. El Consell de Direcció quedarà vàlidament constituït quan més de la meitat dels membres en exercici es troben presents o degudament representats en la reunió. Els membres podran atorgar la seua representació per a les reunions del Consell de direcció en un altre membre qualsevol del mateix. La representació es farà constar per mitjà d'escrit dirigit al/ a la President/a subscrit pel representat i el seu representant.
 3. Els acords del Consell de Direcció, s'adoptaran per majoria simple dels membres presents o representats en la reunió. El/la President/a tindrà vot de qualitat per a dirimir els empats. Els acords del Consell de Direcció es portaran a un llibre d'actes i seran signats per el/la President/a i Secretari/a de el Consell. Les certificacions d'aquestes actes seran expedides per el/la Secretari/a amb el vistiplau del/de la President/a de el Consell. No obstant açò, l'anterior, els acords relatius a l'article 6.i) hauran d'acompanyar-se dels informes previs i preceptius previstos en les lleis anuals de pressupostos.
 4. El Consell de Direcció podrà adoptar acords en sessions celebrades mitjançant dispositius telemàtics bidireccionals, sempre que cap dels membres del Consell s'opose a aquest procediment, disposen de mitjans necessaris per a açò i es reconeguen recíprocament, la qual cosa haurà d'expressar-se en l'acta del Consell i en la certificació dels acords que s'expedisca. En tal cas, la sessió del Consell es considerarà única.
 5. L'adopció d'acords per correu electrònic o correspondència, o per qualsevol altre mitjà que garantisca l'autenticitat del vot i sense sessió, serà admesa solament quan cap membre del Consell s'opose a aquest procediment. La remissió del vot per escrit i l'acceptació podran ser remeses per mitjà de correu electrònic.

La Direcció general

 1. Amb plena adequació al previst en l'article 19 del Decrete Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, l'entitat comptarà amb un/a director/a General, que es contractarà, previ acord del Consell de Direcció, a proposta del/a president/a.
 2. Correspon a la Direcció general l'exercici de les següents atribucions:
  1. La direcció i gestió ordinària de les activitats de l'entitat.
  2. L'execució dels acords del Consell de Direcció.
  3. L'elaboració del Pla Anual d'Activitats de l'entitat, l'avantprojecte de pressupost per a cada exercici i les modificacions d'est, així com els estats d'execució del pressupost, memòria i comptes anuals, a fi d'elevar-los al Consell de Direcció per a la seua aprovació.
  4. Proposar al Consell de Direcció els criteris que han de regir el desenvolupament dels processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública, de conformitat amb la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
  5. L'execució dels processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública, la contractació i acomiadament del personal laboral propi d'entitat, tot açò sense perjudici de l'establit en l'apartat j) de l'article 6.
  6. La prefectura del personal de l'entitat, així com l'elaboració de la relació de llocs de treball del personal, per a la seua aprovació pel Consell de Direcció.
  7. La gestió econòmica i financera i el control tècnic i administratiu dels serveis. Així com la llevanza dels eventuals cobraments que tinga pendent l'entitat.
  8. Qualssevol altres atribucions que li siguen conferides o delegades per la Presidència o el Consell de Direcció.
 3. El/La director/a General actuarà com a Secretari/a de la Comissió Assessora amb dret a veu i vot.

(Decret 7/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià d'Acció Social)