Borses de treball

Alt contrast. Grandària lletra.

Borses de Treball 

Des de l'Àrea de Personal/RRHH d'IVAS, es gestionen les necessitats de RECURSOS HUMANS de l'entitat. Per a això es van constituir les respectives BORSES DE TREBALL. 

En l'actualitat es troba l'entitat en procés de negociació de noves bosses de treball, amb els Sindicats representatius, a l'empara del que disposa l'II Conveni Col·lectiu del personal laboral al servici del Consorci Valencià de Servicis Socials i en el Reial Decret Legislativo1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 

No obstant això, mentres es finalitza el dit procés, es troben aprovades les bosses de treball amb què funcionem en l'actualitat, es van publicar en data 8 de maig de 2003. 

Donat el caràcter públic d'esta entitat, les figures professionals que formen part d'IVAS són seleccionades a través de:


1.- Borsa de treball. DOGV

L'accés es realitza a través de les bosses de treball publicades i que es distribuïx en les àrees següents: 

Àrea 1: Castelló, La Vall d'Uixó i Borriana. 
Àrea 2: Benicarló 
Àrea 3: Província de València. 
Àrea 4: Elx. 

3. La incorporació d'un Centre de nova creació suposa l'adscripció del mateix a una de les àrees referides o la creació d'una nova atenent als mateixos criteris conforme la creació de les anteriors. 

Tal com es troba negociat en l'entitat, en aquelles categories en què la bossa es trobe esgotada, o en aquelles categories on no existisca bossa, podràs participar en el procés de selecció que es publicarà en el moment siga requerit un professional en l'apartat d'ofertes d'ocupació.

Llistat de Bosses 

Resolució per la qual s'aproven els llistats definitius

Resolució d'ampliació de la bossa d'ocupació

AMPLIACIÓ BOSSA, PER CATEGORIES I ÀREES

(Esmenats els errors en la Categoria de Cuidador de l'Àrea de València)

 

PROCÉS SELECCIÓ COBERTURA LLOCS TEMPORALS CONVOCATÒRIA DOGV DE DATA 26 DE JUNY DE 2018 PER A LA CATEGORIES DE FISIOTERAPEUTA, TREBALLADOR/A SOCIAL I MESTRE/A DE TALLER

Mitjançant una resolució de 24 d'octubre de 2018, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària, s'aprova la relació provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció de cobertura de llocs temporals per a les categories de fisioterapeuta, treballador/a social i mestre/a de taller

 Pot consultar els llistats provisionals en la següent direcció: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/31/pdf/2018_10044.pdf

PUBLICACIÓ LLISTATS DEFINITIUS EXCLOSOS I ADMESOS AMB LA RESPECTIVA BAREMACIÓ PROCÉS DOGV CATEGORIES MESTRE/A DE TALLER, FISIOTERAPEUTA I TREBALLADOR/A SOCIAL

Per al vostre coneixement vos informem que mitjançant una Resolució de 30 de novembre de 2018, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitaria (IVASS) , s'ha aprovat la llista definitiva d'aspirants admesos amb la seua respectiva puntuació i la relació definitiva d'aspirants exclosos en el procés convocat mitjançant una Resolució de 26 de juny de 2018, de l'IVASS, per la qual es fa pública l'oferta de llocs temporals per a les categories de fisioterapeuta, treballador/a social i mestre/a de taller.

Per raons d'urgència el termini per a formular al·legacions a la puntuació provisional obtinguda serà de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació del llistat en el DOGV

Els candidats de cada categoria que de conformitat amb el llistat publicat en la present resolució es troben entre les vint-i-cinc majors puntuacions de la fase de baremació de mèrits accediran a la fase d'entrevista.

Les entrevistes es realitzen en el lloc, data i hora que s'establisca en l'acord de la comissió avaluadora que serà publicat en la pàgina web de l'entitat i en els taulers d'anuncis dels servicis centrals de València i dels servicis territorials de Castelló i Alacant, així com en la pàgina web de l'entitat, http://www.ivass.gva.es

Les persones interessades poden consultar els llistats en el següent enllaç: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/04/pdf/2018_11265.pdf

 

CONVOCATÒRIA D'ACTUALITZACIÓ - NOVA INSCRIPCIÓ BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL CATEGORIES DE CUIDADOR /A INFERMER/A I CUINER/A

Mitjançant una Resolució de 3 de desembre de 2018, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitaria (IVASS) , es convoca la primera actualització i es modifiquen les bases de la bossa d'ocupació temporal de les categories de cuidador o cuidadora, infermer o infermera i cuiner o cuinera convocada Mitjançant Resolució de 20 de març de 2017

Per a més informació pots consultar el contingut íntegre de la resolució en el següent enllaç " http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/05/pdf/2018_11341.pdf "  o consultar la pàgina web " https://bolsaempleoivass.es/"

ACUERDO DE LA COMISIÓN EVALUADORA RELATIVO A LA CONVOCATORIA DE LA FASE DE ENTREVISTAS DEL PROCESO CONVOCADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 26 DE JUNIO DE 2018, DEL IVASS, POR EL QUE SE HACE PÚBLICA LA OFERTA DE PUESTOS TEMPORALES PARA LAS CATEGORÍAS DE FISIOTERAPEUTA, TRABAJADOR/A SOCIAL Y MAESTRO/A DE TALLER.

             Por medio de la presente se hace público el acuerdo de la Comisión Evaluadora  por el que se convoca a entrevista a los aspirantes y las aspirantes que se encuentran entre las veinticinco mayores puntuaciones de la fase de baremación del proceso de oferta de puestos temporales convocado mediante Resolución de 26 de junio de 2018, del IVASS, en la categoría de fisioterapeuta.

            Las entrevistas se realizarán en las oficina del IVASS ubicada en la Avenida del Puerto, número  108 de Valencia en las fechas y horas que a continuación se relacionan:

 

APELLIDOS

NOMBRE

DÍA Y HORA

1

NOGUERA PASCUAL

MARÍA JOSÉ

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 10:00 HORAS

2

MAYOR REUS

NURIA

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 10:20 HORAS

3

PRATS GARCÍA

PATRICIA

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 10:40 HORAS

4

VILAPLANA NICOLAU

IRENE

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 11:00 HORAS

5

MIRALLES MURCIA

GEMA

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 11:20 HORAS

6

CAMILLERI RUMBAU

MARIA MERCE

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 11:40 HORAS

7

GREGORI IBÁÑEZ

JOSÉ VICENTE

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 12:00 HORAS

8

MOLINA CLEMENT

ALICIA

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 12:20 HORAS

9

CALATAYUD BERNABEU

SILVIA

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 12:40 HORAS

10

CORTES MORALES

MÓNICA

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 13:00 HORAS

11

MIRA MERCADER

CAROLINA

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 13:20 HORAS

12

GUILABERT MACIA

PATRICIA

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 13:40 HORAS

13

CHAFER ASES

NATALIA

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 14:00 HORAS

14

PRIEGO SÁNCHEZ

CARMEN

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 16:00 HORAS

15

HERRERO MALDONADO

PABLO

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 16:20 HORAS

16

CHACOPÍN AGULLO

LAURA

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 16:40 HORAS

17

MARTÍNEZ AMAT

ANTONIO

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 17:00 HORAS

18

NAVARRO IBÁÑEZ

MARÍA ÁNGELES

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 17:20 HORAS

19

GARRIDO SIMÓN

MARÍA ASUNCIÓN

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 17:40 HORAS

20

UGEDA ESPINOSA

MARÍA BELÉN

VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 09:00 HORAS

21

FONTELLES VALENCIA

LLUIS

VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 09:20 HORAS

22

GARCÍA MARTÍ

VERÓNICA GEMA

VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 09:40 HORAS

23

DE LA RICA MARTÍNEZ

IRENE

VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 10:00 HORAS

24

ARNAU CEBRIÁN

MARÍA AMPARO

VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 10:20 HORAS

25

FAYOS MONZÓ

ENRIQUE

VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 10:40 HORAS

 

Valencia, 11 de diciembre de 2018

El Presidente de la Comisión                                                                              La Secretaria

José Manuel Campillo                                                                                         Luisa Esteve