Organització de la prevenció

Alt contrast. Grandària lletra.

Organització de la prevenció

El Servici de prevenció d'IVASS, atenent al nombre de treballadors que conforma l'entitat, així com els riscos als quals estem exposats, té la següent estructura:

  • Servei de Prevenció Propi, constituït en l'àmbit legal de la Llei de prevenció de riscos laborals (Art. 31 de la Llei 31/95 i Art. 14 del reglament dels Serveis de Prevenció).
  • La gestió i activitats preventives de les especialitats de Seguretat en el Treball i Ergonomia i Psicosociología, són assumides per dos Tècnics Superiors en PRL.
  • Les especialitats Vigilància de la Salut i Higiene Industrial, són assumides per UNIMAT S.L. responsable de les activitats preventives.

Tots dos serveis es troben integrats i constitueixen el Servei de Prevenció d'IVASS, quedant cobertes les quatre especialitats establides per Llei i donant compliment a l'Apt. 3 de l'art. 10 del Rgto. dels Serveis de Prevenció, que afirma que aquest servei... "tindrà caràcter interdisciplinari, entenent-se com tal la conjunció coordinada de dues o més disciplines tècniques o científiques en matèria de prevenció de riscos laborals".

De conformitat a la nostra política, des de la qual es promou la integració de la prevenció de riscos en tots els llocs de treball de l'entitat, s'han establit les següents figures, fonamentals per a dur a terme d'una manera eficaç i que formen part del nostre servei de prevenció propi.

Coordinadors de Prevenció:

És el treballador designat en cada centre d'IVASS, mitjançant el consens entre el director i tots els treballadors del mateix, per a coordinar les activitats preventives que s'hagen de realitzar en aquest Centre en coordinació amb el Servei de Prevenció. Posseeix formació bàsica en Prevenció de Riscos.

Recursos preventius: (per a estar presents en les situacions previstes en l'article 32 bis del Capítol IV de la Llei de Prevenció, incorporat a la mateixa a través de la Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de Prevenció de Riscos laborals).