Informació IVASS

Alt contrast. Grandària lletra.

Informació IVASS 

Volem donar-te la benvinguda en esta entitat, donant-te a conéixer el projecte dut a terme, així com l'organigrama, estructura organitzativa i procediments de l'entitat.

Per a conéixer àmpliament l'entitat, t'invitem que veges el nostre manual d'acollida, que et servirà de gran ajuda abans d'iniciar la prestació de servicis con nosaltres. Està a tu disposició l'apartat equip IVASS.

També volem mostrar-te breument el seu historia... 

Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) s'unisca entitat de dret públic, de las previstes en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana aprovat por el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià.


L'entitat té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, quedant adscrita a la Conselleria amb competències en matèria de servicis socials i acció social. 

L'Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) és una entitat de dret públic de la Generalitat a què correspon les funcions següents:

a. La gestió de centres i servicis especialitzats per a persones amb discapacitat y/o en situació de dependència.
b. Gestió de programes i actuacions d'inserció social i laboral i acció social per a persones amb discapacitat y/o en situació de dependència o en risc d'exclusió social.
c. Dissenyar els criteris d'atenció a les persones amb discapacitat y/o en situació de dependència que han de prestar-se als usuaris dels servicis que gestiona l'Institut, establint sistemes de seguiment i avaluació dels mateixos, tenint com a principis referents un enfocament centrat en la persona, el respecte dels seus drets i un enfocament biopsicosocial d'intervenció sobre les necessitats de suport que presenten en l'àmbit de l'autonomia personal i social i en el context sociofamiliar, per a la millora de la seua qualitat de vida. 
d. Fomentar, promoure i gestionar la creació de nous recursos i servicis, programes d'atenció social i de participació en I+D+i necessaris per a la millora de l'atenció a les persones amb discapacitat y/o en situació de dependència. 
e. Orientar els familiars o representants legals en els seus problemes jurídics i de qualsevol índole relacionats amb els usuaris. 
f. Gestió i tramitació administrativa per a la concessió de prestacions sociosanitàries als ciutadans que li siguen encomanades per la Generalitat. 
g. Realització d'accions per a afavorir i facilitar l'accés a l'ocupació a les persones amb discapacitat. 
h. Qualssevol altres actuacions que vagen dirigides a la protecció, tutela i promoció de l'autonomia personal i social d'aquelles persones que es troben en l'àmbit d'actuació de l'Institut Valencià de Serveis Socials o li siguen encomanades per la Generalitat, així com les previstes en la normativa vigent i les que se li puguen atribuir normativament o encomanar per la Generalitat.

ACCEDEIX A la INFORMACIÓ SOBRE ELS PROCESSOS SELECTIUS DERIVATS DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2016-2017 EN EL PORTAL SEGÜENT: https://empleoivass.es/