Àrees de treball

Alt contrast. Grandària lletra.

Àrees de treball

Com a Servei de prevenció, tenim la missió de garantir l'adequada protecció de la seguretat i salut dels treballadors enfront dels riscos inherents al seu treball, sent les seues principals àrees d'activitat les següents:

AVALUACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, LOCALS I EQUIPS

Avaluació de llocs de treball
Avaluació d'espais de treball
Avaluació d'equips de treball

ELABORACIÓ PLANES D'AUTOPROTECCIÓ

Elaboració de plans d'autoprotecció


RECERCA D'ACCIDENTS DE TREBALL I INCIDENTS

Recerca d'accidents de treball i incidents

ASSESSORAMENT TÈCNIC EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ

Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals

COORDINACIÓ EN MATÈRIA PREVENTIVA D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

Coordinació amb empreses contractades

COORDINACIÓ AMB SERVEI PREVENCIÓ ALIÉ: VIGILÀNCIA DE LA SALUT I HIGIENE INDUSTRIAL