Informació institucional

Alt contrast. Grandària lletra.

L'Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats i Acció Social (IVADIS) es va crear com a entitat de Dret públic per mitjà de la Disposició Addicional Novena de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i va ser desenvolupat per mitjà del Decret 125/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es constitueix com a entitat adscrita a la Conselleria competent en matèria d'assistència i servicis socials, encarregada de la protecció i tutela de les persones discapacitades psíquiques i de les afectades per altres discapacitats, així com de la prestació i execució d'actuacions en matèria de servicis socials i acció social.

El Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat culmina i aprova el Pla Estratègic d'aquest sector, dedicant el seu Capítol IV a les Mesures a adoptar en l'àmbit de Sanitat i Benestar Social.

En virtut del mateix, es va procedir a la modificació de la denominació, finalitats i consideració de l'IVADIS com a mitjà propi, passant a ser l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS), conservant la seua naturalesa d'entitat de Dret públic i, consegüentment, la seua personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i plena capacitat d'obrar per a la realització de les seues finalitats de desenvolupament de la política de la Generalitat en l'àmbit del benestar social, la dependència, la protecció i tutela de les persones amb discapacitat, així com de la prestació, assistència i execució d'actuacions en matèria de servicis socials i acció social.

Així mateix, l'IVAS sumeix l'actiu i passiu, així com la totalitat de les accions de titularitat de la Generalitat, de l'Agència Valenciana de Prestacions Socials SA (AVAPSA) procedint-se a l'extinció sense liquidació de la mercantil.

Posteriorment, el nou ROF de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a la qual està adscrita l'entitat, http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/27/pdf/2017_633.pdf recull la denominació Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS) i fa referència a l'article 46 del capítol XIII de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, pel qual es modifica l'objecte, el nom i l'adscripció de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS).

El DOGV Num. 9246 / 30.12.2021 publica la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022, que recull el canvi de denominació de l'entitat passant a denominar-se Institut Valencià de Serveis Socials.

Aquesta mesura respon a l'ampliació de l'àmbit d'actuació de l'Institut Valencià d'Atenció Social Sanitària, ja que les competències a desenvolupar superen l'atenció social sanitària per actuar en matèries de serveis socials, d'acord amb el nou model del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials (SPVSS), impulsat per la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i el Govern valencià.