Protecció de dades

Protecció de Dades

Política de Privacitat

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

Introducció

El Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i la seua lliure circulació (RGPD), estableix un nou marc de principis, drets i obligacions per a les empreses en matèria de privacitat en el tractament de les dades de les persones físiques amb les quals es relacionen. Així mateix, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) adapta l'ordenament jurídic espanyol al RGPD, derogant l'anterior LOPD i el Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol (RCL 2018\1123), de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

La LOPDGDD desenvolupa i complementa determinats aspectes regulats en el RGPD deixats als estats membres i estableix les garanties per a la protecció dels drets digitals dels ciutadans.

El nou marc establit pel RGPD pretén garantir la confidencialitat i protecció de les dades personals en l'organització i gestió de les activitats de les empreses, devent aquestes dotar-se de les mesures i recursos necessaris per a la consecució d'aquest objectiu.

La privacitat és un objectiu estratègic de l'entitat i la seua adreça està liderant i impulsant de manera contínua accions i controls per a la seua protecció, així com d'adequació als nous marcs i requeriments reguladors que l'afecten.

L'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, indistintament, Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), estableix que el responsable del tractament haurà de portar un registre formal de les activitats de tractament efectuades sota la seua responsabilitat, el qual haurà de trobar-se permanentment a la disposició de l'autoritat de control que ho sol·licite. Així mateix, l'article 31 de la LOPDGG recull aquesta obligació.

 

Dades de l'entitat

L'Institut Valencià de Serveis Socials -IVASS- és una Entitat de Dret Públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis, amb plena capacitat d'obrar per a la consecució de les seues finalitats, que va nàixer amb la intenció d'impulsar fórmules modernes i eficaces, al costat de la consecució de programes que incidiren en la rehabilitació, tractament i integració soci-laboral de persones amb discapacitat, de la mà de la Generalitat Valenciana.

IVASS té la seua seu a la ciutat de València, Amadeu de Savoia, 2, CP 46010, si bé, l'entitat gestiona altres serveis a través d'anterior seu a València, situada en l'Av. del Port, núm. 108, un Centre Especial d'Ocupació, situat a Paterna, P.I. Obradors, carrer Carboners, núm. 46 CP 46988, així com diferents residències d'atenció social i sanitària i centres ocupacionals a València, Castelló i Alacant [http://www.ivass.gva.es/cercador-centres.html]. El N.I.F. és el Q4601042G

IVASS té encomanat el desenvolupament de la política de la Generalitat Valenciana en l'àmbit del benestar social, la dependència, l'atenció a les persones amb diversitat funcional, la protecció, salvaguarda i càrrecs tutelars de les persones amb capacitat modificada judicialment atribuïda a la Generalitat, així com de la prestació, assistència i execució d'actuacions en matèria de serveis socials i atenció social-sanitària.

IVASS gestiona la web allotjada en el domini http://www.ivass.gva.es/ del qual és titular la Generalitat Valenciana, posada a la disposició dels seus usuaris amb la finalitat d'informar sobre la seua identitat corporativa, programes, organització, activitats i serveis

L'adreça electrònica de contacte general és oocc_ivas@gva.es. Les altres dades de contacte són: Tel. (+34) 963869460 Fax (+34) 963869500.

 

Serveis

IVASS té encomanat el desenvolupament de la política de la Generalitat en l'àmbit del benestar social, la dependència, l'atenció a les persones amb diversitat funcional, la protecció, salvaguarda i càrrecs tutelars de les persones amb capacitat modificada judicialment atribuïda a la Generalitat, així com de la prestació, assistència i execució d'actuacions en matèria de serveis socials i atenció social-sanitària.

IVASS, a l'efecte del que es preveu en la normativa de contractació pública, tindrà la consideració de mig propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes i entitats de dret públic, podent encomanar-li la realització de treballs i tasques incardinades en l'àmbit de les seues competències. Els encàrrecs establiran els termes i condicions de la realització dels citats treballs i tasques. IVASS es regeix pel seu propi reglament de funcionament, Decret 7/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS), la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (Modificada per la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat), per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda, del Sector Instrumental i de Subvencions, les normes de dret privat que li siguen aplicable i per la resta de l'ordenament jurídic.

IVASS es troba adscrita a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Les activitats i serveis que duu a terme comporten el tractament de dades personals tant de les persones que es relacionen amb l'entitat a nivell intern (Direcció i personal treballador) com a nivell extern (Ciutadania, persones destinatàries dels seus programes, usuaris/es dels seus serveis, personal extern, proveïdors/es o assistències tècniques).

 

Registre d'Activitats de Tractament

Gestió de nòmines

Gestió d'assegurances socials

Gestió de beneficis socials

Vigilància de la salut i prevenció de riscos laborals (PRL)

Avaluació de riscos laborals

Gestió de prevenció de riscos laborals (PRL) contractistes

Gestió de RR.HH

Avaluació de competències

Control de presència

Formació

Selecció de personal

Gestió d'accidents laborals

Gestió institucional

Comunicació

Gestió d'esdeveniments

Gestió de projectes

Gestió de programes

Gestió d'assistències tècniques

Contractació

Avaluació de necessitats

Gestió del servei i atenció a l'usuari

Gestió de centres i recursos

Gestió de tuteles

Gestió agència de col·locació

Gestió centre especial d'ocupació

Gestió de proveïdors

Gestió de compres

Gestió econòmica i pressupostària

Gestió fiscal

Gestió de factures

Gestió d'expedients

Gestió de correspondència

Gestió del registre entrada-eixida

Gestió del registre electrònic

Gestió d'usuaris interns

Ajudes i subvenciones

Gestió de visites

Control d'accessos

Gestió de sol·licituds de drets

Accés a la informació

Enquestes i estudis

Gestió d'autoritzacions

Notificació de bretxes de privacitat

Consultes, queixes i suggeriments

Videovigilància

Alarma