Òrgans de participació

Alt contrast. Grandària lletra.

Òrgans de participació dels treballadors

Els òrgans de representació dels treballadors en matèria de Prevenció de Riscos, s'articulen a través dels Delegats de Prevenció i dins del marc del Comitè de Seguretat i Salut.

Comitès de Seguretat i Salut: Com a òrgan col·legiat de participació, destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'Empresa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
Es constitueixen a l'empara de la legislació vigent dos Comitès de Seguretat i Salut amb caràcter provincial, adoptaran les seues pròpies normes de funcionament, com es preveu en l'Art. 38., les quals es troben recollides en les "Normas de funcionament intern del Comitè de Seguretat i Salut".

Comitè de Seguretat i Salut per als centres de la província d'Alacant.
Comitè de Seguretat i Salut per a les províncies de Castelló i València, on a més té representació el Centre Especial d'Ocupació.
La Representació de l'Adreça de l'Empresa i la dels Treballadors tindran sempre la consideració de paritàries, amb independència del nombre de membres que componguen cadascuna d'elles.

Participen, a més amb veu però sense vot, els delegats sindicals i els tècnics de prevenció de l'empresa que no estiguen inclosos en la composició exposada anteriorment.

En les mateixes condicions podran participar treballadors de l'empresa que compten amb una especial qualificació o informació respecte de concretes qüestions que es debaten en aquest òrgan, així com tècnics de prevenció aliens a l'empresa, sempre que així ho sol·licite alguna de les representacions en el Comitè.

Els delegats de Prevenció a més de les funcions com a vocals dels Comitès de Seguretat i Salut, com a representants dels treballadors en matèria de prevenció realitzen les funcions conferides en la Llei de Prevenció de Riscos (Art. 35 de la Llei 31/95).