Òrgans de participació

Alt contrast. Grandària lletra.

Òrgans de participació dels treballadors

Els òrgans de representació dels treballadors en matèria de Prevenció de Riscos, s'articulen a través dels Delegats de Prevenció i dins del marc del Comitè de Seguretat i Salut.

Comitès de Seguretat i Salut: Com a òrgan col·legiat de participació, destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'Empresa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
Es constitueixen a l'empara de la legislació vigent dos Comitès de Seguretat i Salut amb caràcter provincial, adoptaran les seues pròpies normes de funcionament, com es preveu en l'Art. 38., les quals es troben recollides en les %o201CNormas de funcionament intern del Comitè de Seguretat i Salut%o201D.

Comitè de Seguretat i Salut per als centres de la província d'Alacant.
Comitè de Seguretat i Salut per a les províncies de Castelló i València, on a més té representació el Centre Especial d'Ocupació.
La Representació de l'Adreça de l'Empresa i la dels Treballadors tindran sempre la consideració de paritàries, amb independència del nombre de membres que componguen cadascuna d'elles.

Participen, a més amb veu però sense vot, els delegats sindicals i els tècnics de prevenció de l'empresa que no estiguen inclosos en la composició exposada anteriorment.

En les mateixes condicions podran participar treballadors de l'empresa que compten amb una especial qualificació o informació respecte de concretes qüestions que es debaten en aquest òrgan, així com tècnics de prevenció aliens a l'empresa, sempre que així ho sol·licite alguna de les representacions en el Comitè.

Els delegats de Prevenció a més de les funcions com a vocals dels Comitès de Seguretat i Salut, com a representants dels treballadors en matèria de prevenció realitzen les funcions conferides en la Llei de Prevenció de Riscos (Art. 35 de la Llei 31/95).

-->