Coneix l'IVASS

Alt contrast. Grandària lletra.

 

El nou Institut Valencià de Serveis Socials té naturalesa d'entitat de dret públic i personalitat jurídica pròpia, patrimoni propi, recursos i plena capacitat d'obrar per a la realització dels seus fins de desenvolupament de la política de la Generalitat en l'àmbit del benestar social, les persones majors, la dependència, l'atenció a les persones amb diversitat funcional, la protecció, la salvaguarda i els càrrecs tutelars de les persones amb capacitat modificada judicialment atribuïda a la Generalitat, la infància i l'adolescència, així com de la prestació, assistència i execució d’actuacions en matèria de serveis socials i atenció social-sanitària.

Compta amb aproximadament 1.500 professionals i atén 1.200 persones usuàries en una xarxa de més de trenta recursos que es distribueixen per les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

 

MISSIÓ

IVASS té com a missió proporcionar a les persones, amb diferents necessitats, l'Atenció Social i els Suports necessaris, per al seu Desenvolupament Integral en la societat.

 

VISIÓ

Treballem per a consolidar un Servici de Qualitat que, de forma participativa, responga a les necessitats i demandes de les persones que formen part de la nostra organització, o sol·liciten els nostres servicis.

 

Fatxada Ivass

 

VALORS

Els valors que orienten les nostres pràctiques són:

  • Fer de l'ÈTICA la guia de les nostres actuacions.
  • La defensa dels DRETS de les persones dels nostres servicis.
  • El compromís amb la millora de la QUALITAT DE VIDA.
  • L'EQUIP HUMÀ com a actiu més important.
  • La COMUNICACIÓ EFICAÇ, a través del diàleg i la mediació en tota l'organització.
  • L'OPTIMITZACIÓ dels nostres recursos amb una gestió integral des de la RESPONSABILITAT Social, Econòmica, i Mediambiental.
  • TRANSPARÈNCIA activa i accés a la informació.
  • PARTICIPACIÓ d'usuaris, famílies i associacions.
  • CONÉIXER per a innovar.