Gestió de RRHH

Alt contrast. Grandària lletra.

Gestió de RRHH

IVASS vigila la Millora Contínua tant en els processos de treball, així com en l'avaluació de resultats, per a una adequada prestació de serveis.

Des de Recursos Humans desenvolupem polítiques i procediments dirigits a la millora contínua dels serveis prestats.

La missió d'aquesta Àrea de RRHH en l'entitat, és la de garantir que cadascun dels serveis que prestem als usuaris, famílies, i/o ciutadans disposa del personal necessari i suficient, en el moment adequat, motivat amb els valors de l'entitat i amb un cost laboral proporcionat, per a la consecució dels objectius aquesta entitat té encomanats.

Tot açò, emmarcat pel caràcter públic de l'entitat, i per tant havent de vigilar el compliment de la normativa pública existent, que determina el marc de referència en totes les polítiques dutes a terme.

Per a açò, desenvolupa les àrees de treball de selecció, contractació, formació, prevenció, i aquelles que fan referència al compliment de la seua missió, amb especial prioritat dins de l'àrea, en el desenvolupament d'una política preventiva per a poder garantir l'adequada salut dels treballadors de l'entitat.

Les principals responsabilitats (objectius) d'aquesta àrea són els següents:

  • Àrea d'administració de personal: Gestionar els recursos necessaris per al qual personal puga prestar el servei en els centres, així com vetlar pel compliment de les obligacions legals de l'entitat (nomina, impostos, seguretat social, prestacions, contractes, consultes, etc.).
  • Àrea de borses i selecció de personal: Procurar que els centres disposen del personal adequat i suficient perquè puguen prestar el millor servei als usuaris de l'entitat.
  • Àrea de formació i desenvolupament: Implantar els procediments de RR.HH. per a l'execució de les polítiques dissenyades per l'entitat, així com realitzar la formació adequada al personal per categories i riscos, de conformitat als objectius establits en l'entitat, consensuada amb els coordinadors del servei, directors, i representants sindicals, amb el pressupost bonificable en l'entitat.
  • Àrea d'organització: Realitzar una adequada planificació i organització dels recursos humans en cadascun dels centres i serveis de l'entitat, dins dels limites econòmics establits en el pressupost de l'entitat, de conformitat a les necessitats que marca el servei als usuaris, així com impulsar i executar les polítiques de RRHH de l'entitat.
  • Àrea de relacions laborals i jurídica: Vetlar pel compliment de la normativa laboral que afecta a l'entitat, i als treballadors, així com donar l'adequada participació als representants sindicals en els respectius àmbits de negociació de l'entitat. Seguiment i preparació d'expedients laborals per a judicis, i tràmits previs i posteriors. Resolució de consultes.
  • Àrea de prevenció: Organitzar, planificar i gestionar l'activitat preventiva de l'entitat, servint de suport tècnic i assessorament als responsables d'IVASS per a la millor integració de la prevenció en tots els nivells de l'organització.

Les principals àrees de RRHH en les quals es dirigeixen les actuacions són:

  • La Prevenció.
  • La Formació contínua dels nostres professionals.