PRESENTACIÓ I ENVIAMENT D'ANNEXOS SIGNATS DE L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA / PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE ANEXOS FIRMADOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA BOLSA

PRESENTACIÓ I ENVIAMENT D'ANNEXOS SIGNATS DE L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE LES CATEGORIES DE CUIDADOR-A, INFERMER-A I CUINER-A / PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE ANEXOS FIRMADOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE LAS CATEGORÍAS DE CUIDADOR-A, ENFERMERO-A Y COCINERO-A

 

Una vegada emplenada la sol·licitud d'inscripció,  present i envie els Annexos (I-II i III)  signats a través dels següents enllaços: / Una vez cumplimentada la solicitud de inscripción,  presente y envíe los Anexos (I-II y III)  firmados a través de los siguientes enlaces:

Recorde: la seua sol·licitud només serà vàlida si l'ha emplenada a través del portal https://bolsaempleoivass.es i l'ha signat i presentat dins del termini d'inscripció (del 2 al 8 de juny de 2020, tots dos inclusivament). Recuerde:  su solicitud solo será válida si la ha cumplimentado a través del portal https://bolsaempleoivass.es y la ha firmado y presentado dentro del plazo de inscripción (del 2 al 8 de junio de 2020, ambos inclusive).