PRESENTACIÓ I ENVIAMENT D'ANNEXOS SIGNATS DE LA BORSA / PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE ANEXOS FIRMADOS DE LA BOLSA

PRESENTACIÓ I ENVIAMENT D'ANNEXOS SIGNATS DE L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA URGENT / PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE ANEXOS FIRMADOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA BOLSA URGENTE

 

Una vegada emplenada la sol·licitud d'inscripció,  present i envie l' Annex  signat a través del següent enllaç: / Una vez cumplimentada la solicitud de inscripción,  presente y envíe el  Anexo  firmado a través del siguiente enlace:

Recorde: la seua sol·licitud només serà vàlida si l'ha emplenada a través del portal https://bolsaempleoivass.es i l'ha signat i presentat dins del termini d'inscripció (del 8 al 14 de març de 2022, tots dos inclusivament). Recuerde: su solicitud solo será válida si la ha cumplimentado a través del portal https://bolsaempleoivass.es y la ha firmado y presentado dentro del plazo de inscripción (del 8 al 14 de marzo de 2022, ambos inclusive).