Tuteles

Alt contrast. Grandària lletra.

TUTELES

L'IVASS es configura com l'Entitat Tutelar de la Generalitat, tal com arreplega la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, assignant-li, en nom de la mateixa, l'exercici dels càrrecs tutelars de les persones majors d'edat amb capacitat judicial modificada, residents a la Comunitat Valenciana, quan així ho determine l'autoritat judicial.

Després de l'entrada en vigor del Decret 180/2017, de 17 de novembre, del Consell, d'ordenació de les competències i serveis relatius a les funcions de tutela de la Generalitat respecte a les persones incapacitades judicialment o sotmeses a procediments d'incapacitació, es crea una nova unitat administrativa amb competència en matèria de tuteles d'IVASS.
Aquesta unitat disposa d'una estructura territorializada que compta amb les següents àrees:

  1. àrea d'atenció personal i social
  2. àrea jurídica
  3. àrea econòmica

S'estableix un nou model d'atenció centrat en la persona, conforme als principis que regeixen en la Convenció de l'Organització de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006.
Aquest nou model d'atenció implica el treball des de la proximitat, el desenvolupament d'itineraris inclusius, d'acompanyament en els processos vitals, garantint a aquestes persones un sistema de suports per a la presa de decisions.

Tenint com a marc d'acció el desplegament del model basat en l'atenció centrada en la persona i des de la perspectiva del concepte del model de qualitat de vida, es vertebra l'acció del Servei Tutelar des de tres variants:

  • Enfocament ecològic: passant d'un sistema centrat en les limitacions de la persona a un altre centrat en el context i en la interacció.
  • Enfocament de qualitat de vida: passant d'un sistema centrat en l'eficàcia dels serveis, programes i activitats a un altre que se centre en els avanços en la qualitat de vida i els canvis i millores que han de reflectir-se en cada persona.
  • Enfocament de l'entorn personal i familiar: passant d'un sistema centrat en els professionals a un altre que tinga en compte a la persona i als seus familiars.

Enllaços d'interès